Innovationer behövs för en hållbar framtid

Innovationer behövs för en hållbar framtid

Arbetet för att uppnå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling går för långsamt. Agenda 2030-delegationen skriver att alla samhällsaktörer är delaktiga och har ett gemensamt ansvar för att driva omställningen mot en hållbar framtid. Och innovationer krävs för att skynda på den omställningen.

I mars lämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till regeringen med förslag och bedömningar för hur Sverige kan nå målen i Agenda 2030. Månaden efter skickades slutbetänkandet ut på remiss, där drygt 250 remissinstanser fick chans att komma med synpunkter. 

En av delegationens slutsatser var att man behöver arbeta brett och långsiktigt för att genomföra agendan – och att former för dialog behöver skapas och utvecklas för att det ska bli verklighet. Här har kommuner, regioner och statliga myndigheter en nyckelroll.   

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige motsvarar närmare 20 procent av BNP och är en marknad som berör en mängd olika områden, företag och organisationer. Möjligheten för upphandlande myndigheter och enheter att påverka är alltså betydande. Genom att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att efterfråga nya lösningar kan de ta ansvar för en hållbar framtid.  

Mer innovation genom att efterfråga nya lösningar

En av remissinstanserna som kom med synpunkter på slutbetänkandet var Upphandlingsmyndigheten. Även de betonar vikten av offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. Myndigheten lade då särskilt fokus på att snabbare implementera den nationella upphandlingsstrategin som regeringen har tagit fram. 

– Genom att upphandlande organisationer implementerar den nationella upphandlingsstrategin kan de bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek på Upphandlingsmyndighetens webbplats.  

Inger Ek betonar även vikten av att främja innovation med hjälp av ny teknik. Något man kan göra genom att formulera krav i offentliga upphandlingar som en funktion av det man vill uppnå. På det sättet kan offentliga affärer leda vägen för snabbare förändring och hållbar utveckling på flera områden. 

Konkurrensverket vill se en analys av regleringen 

En annan remissinstans var Konkurrensverket. Verket tillstyrker delegationens förslag om att statliga myndigheter aktivt ska använda offentlig upphandling och ställa hållbarhetskrav för att driva på omställningen. Samtidigt påpekar de att det redan finns omfattande regler för hur myndigheter ska arbeta med hållbarhetsfrågor. Därför efterlyser Konkurrensverket en analys av hur den nuvarande regleringen ser ut och hur det passar in med Agenda 2030-delegationens förslag.  

Konkurrensverket påpekar även att korruptionsfrågor ingår i hållbarhetskravet. Om vi inte bekämpar korruption minskar möjligheterna att uppnå hållbarhetsmålen i övrigt är slutsatsen.  

Vad är Agenda 2030? 
Agenda 2030 är en agenda för en utveckling mot ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Den innehåller 17 globala mål som sattes av FN år 2015. I de 17 målen ingår att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla människor och jobba för ett varaktigt skydd för jorden och dess naturresurser. Målen är integrerade med varandra – med förutsättningen att både de ekonomiska, de sociala och de miljömässiga målen behövs för en hållbar utveckling.  

Vad är den nationella upphandlingsstrategin?
Den nationella upphandlingsstrategin togs fram av regeringen som en del av arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen. Den innehåller sju delmål för att hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att arbeta strategiskt med sina offentliga inköp. 

Mer hos andra

Den nationella upphandlingsstrategin, på Upphandlingsmyndighetens webbplats 

Agenda 2030-delegationens uppdrag och rapporter

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.